Elinor Shahar Personal Management - Tel Aviv Model Agency

All Model Agencies Israel
Elinor Shahar Personal Management is a modeling agency located at Tel Aviv - Israel.

Find a modeling / talent agent, auditions, & casting calls at Elinor Shahar Personal Management.

14 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv  -  Israel
Phone
+972 52 857 2095